درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی بوژان

بوژان

 آدرس : شهرستان کرمانشاه   ،   ...........

کد پستی ده رقمی :   .......................
   
تلفن تماس : ندارد
    
تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز :  18واحد
  
 
واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:
پزشک عمومی
داروخانه

 فهرست خانه های بهداشت تابعه مرکزخدمات جامع سلامت روستایی بوژان :