درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی رحیم آباد

رحیم آباد

آدرس: شهرستان کرمانشاه ، جاده بیستون
  
کد پستی ده رقمی :    6744159973
  
شماره تلفن تماس
:ندارد
  

  

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی
داروخانه

 

خانه های بهداشت تابعه مرکزخدمات جامع سلامت روستایی رحیم آباد :