درباره واحد امور مالی وحسابداری مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 نام کارشناس مسئول: آقای محمد رضامبینی پور   - فوق دیپلم مدیریت

شرح وظایف برخی زیر مجموعه های واحد امور مالی وحسابداری :     

شرح وظایف واحد اعتبارات
 
شرح وظایف جمعدار اموال 

شرح وظایف دفتر داری
      
واحد رسیدگی