درباره واحدامور اداری مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس تیمور اخگر - کارشناس سلامت محیط    
شماره تلفن تماس باواحداموراداری :37293004  -  0833
     
شرح وظایف واحد اموراداری و واحدهای زیر مجموعه آن :
"  "   "    " تدارکات
 "  "   "    " بایگانی
 "  "   "    " دبیرخانه
 "  "   "    " نقلیه
 "  "   "    " خدمات
 "  "   "    " تاسیسات
 "  "   "    " تلفنخانه