دریافت فرمهای ارزیابی عملکرد سالیانه کارکنان:

دریافت فرمهای ارزیابی عملکردکارکنان 

کلیه همکاران محترم شاغل درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ،مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی وسایر واحدهای تابعه ،می توانند فرمهای ارزیابی عملکردسالیانه کارکنان را ازسایت این مرکز به آدرس http://khc.kums.ac.ir  دانلود و درمقاطع زمانی که از طرف واحد کارگزینی تعیین می گردد فرمهای مذکور را تکمیل و به این مرکز ارسال نمایند.

 
فرم ارزیابی عملکرد کارکنان فرم ارزیابی عملکرد کارکنان
ویژه ارزیابی عملکرد کارکنان
 
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان راهنمای تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان
 
فرم شماره 2 - ویژه مدیران پایه فرم شماره 2 - ویژه مدیران پایه
ویژه مدیران ومسئولین
 
فرمهای شماره 4 و5 فرمهای شماره 4 و5

فرم شماره (4)ویژه تأیید آموزش به همکار در فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان

فرم شماره (5) ویژه اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان