شرح وظایف واحد روابط عمومی:

نام کارشناس مسئول: آقای جمشید پور - کارشناس روبط  عمومی


شماره تلفن تماس 08337277970 

آدرس پست الکترونیکی واحد روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:hcokc_pr@kums.ac.ir
شرح وظایف واحد روابط عمومی:
1-ارتباط با رسانه ها.
2-سنجش افکار عمومی.
3-دریافت پیشنهادات وانتقادات.
4-انتشار نشریه داخلی.
5-اطلاع رسانی به مسئولین وکارکنان.
6-برگزاری مراسمات.
7-بولتن بورد.
8-مشارکت در غم وشادی کارکنان.
9-راهنمایی ارباب رجوع.
10-انجام امور ایثارگران.
11-انجام امور رفاهی پرسنل(اداره رفاه).
12-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم.
سامانه پیام کوتاه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با شماره 10008337277970 زیر نظر مسئول روابط عمومی می باشد.