توصیه های ایمنی به رانندگان

راننده گرامی آیا می دانید:
درکشور ما حوادث جاده ای سالی 27000 نفر قربانی می گیرد درحالیکه با رعایت نکات ساده زیر می توان از وقوع بسیاری از این حوادث پیشگیری نمود.
95درصد از حوادث با رعایت قوانین ایمنی قابل پیشگیری هستند.
70درصد حوادث رانندگی ریشه در شتابزدگی وسرعت غیر مجاز دارد.
نکاتی راکه قبل از حرکت باید رعایت نمود:
1- سلامت کامل جسمی وروحی راننده
2-استراحت کامل قبل از شروع رانندگی
3-بررسی وضعیت فنی موتور واطمینان از سلامت آن
4-تنظیم باد لاستیکها واطمینان از سلامت آنها
5-بازبینی چراغها، راهنما وچراغهای قرمز(باید مطمئن شد که این اجزاء اتومبیل به درستی کار می کنندونور آنها قابل مشاهده است)
6-بازبینی مخزن آب ، آب پاش وبرف پاک کنها
7-بررسی میزان روغن موتور وآب رادیاتور
8-بررسی لکه های نشتی از زیر اتومبیل که ممکن است ناشی از نشت روغن ، آب ،روغن ترمز یا مایع پمپ هیدرولیک باشدکه در این صورت وسیله نقلیه باید هرچه سریعتر سرویس شود.
9-کنترل واطمینان از سلامت وکار صحیح ترمز هاکه بسیار حائز اهمیت می باشد.
   
یک لحظه غفلت وسهل انگاری = یک عمر پشیمانی
سبقت غیر مجاز ، انحراف به چپ و تجاوز به چپ  و سرعت غیر مجاز مهم ترین علل تصادف هستند.
هنگام رانندگی حتما" ازکمربند ایمنی استفاده کنید.
ایمنی بیشتر با انتخاب سرعت مناسب همراه است.
هنگام رانندگی هرگز با تلفن همراه صحبت نکنید.
یک نقص فنی کوچک وبه ظاهر بی اهمیت می تواند زیان های جبران ناپذیری به بار آورد.
هنگام رانندگی فرشتۀ نگهبان خود وهمسفرانتان باشید.