مضرات استعمال سیگار و قلیان:

سیگار:
هرنوع سیگاری که کشیده می شود شامل توتون ،کاغذ ،اسانس ومواد نگهدارنده است . درجه حرارت سیگار درنوک مشتعل مخروطی آن به 900 درجه سانتیگرادمی رسد. به دلیل این حرارت زیاد تجزیه حرارتی رخ داده وترکیبات مضری بوجود می آید .دود سیگار شامل دوبخش می باشد :1-بخش گازی 2-بخش ذره ای
بخش گازی 85درصد وبخش ذره ای 15 در صد دود سیگاررا شامل می شود از میان شایعترین بیماریهایی که با استعمال دخانیات در ارتباط هستند بیماریهای قلبی وعروقی ،بیماریهای بدخیم تنفسی ، حملات مغزی و... را می توان نام برد.
هر فرد سیگاری که به بطور متوسط 8تا12 نخ سیگار مصرف می کند 5/0تا6/0لیتر در هر یک پک دود استنشاق می کند.
قلیان :
در هر بار مصرف قلیان ، مصرف کننده آن دودی معادل 100نخ سیگار ویا بیشتر استنشاق می کند .منو اکسید کربن موجود در دود قلیان در مقایسه با سیگار به مراتب بیشترواثرات سوء آن نیز چه برای مصرف کننده وچه برای افراد در معرض دود فراتر می باشد. توتون وتنباکوی استفاده شده در قلیان از نازلترین و پست ترین توتون وتنباکوهای موجود است ودر واقع ازخطرناکترین آنها است که برای کسب در آمد بیشتر وبا کمک اسانس ها وعطرها آماده سازی وبه بازار عرضه می شود.
اسانس ها وعطرهای استفاده شده در تنباکوهای معسل یا میوه ای حاوی هزاران ماده سمی وکشنده هستند.