بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادنوالـدین گـــرامی:
بیماری کم کاری مادرزادی تیروئیدسلامت مغزی وذهنی نوزاد شما را تهدید می کند.مناسب ترین زمان جهت انجام آزمایش هیپوتیروئیدی روز سوم تا پنجم پس از تولد می باشد.آزمون غربالگری نوزادان به منظور تشخیص زود رس ودرمان به موقع بیماری مخفی نوزاد شماست.
جهت پیشگیری از بیماری هیپوتیروئیدی از روز سوم تا پنجم پس از تولد نوزاد،درشهرستان کرمانشاه به آدرس زیر مراجعه نمایید:
کرمانشاه ،شهرک حافظیه ،میدان آیت ا... بروجردی ، مرکزبهداشتی درمانی معتضدی(حافظیه)
 تلفن 8367909 0833
واحد پاسخگو :مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ،
واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها
تلفن:  08337228378