درباره واحدبهداشت دهان ودندان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه


 

مشخصات کارشناس مسئول واحدبهداشت دهان ودندان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

آدرس پست الکترونیک

1

 آقای دکتر عبدالحمید محمدی

 دکترای پزشکی    مسئول واحدبهداشت دهان ودندان   

--