درباره واحدامور دارویی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

   

مشخصات کارشناس مسئول واحد امور دارویی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سرکار خانم فیروزه نجفی

 کارشناس مامایی 

 

شرح وظایف واحد امور داروئی :

واحد امور دارویی یکی از واحدهای کارشناسی وتدارکاتی مرکز بهداشت می باشد که متولی تهیه و توزیع و نظارت بر مصرف اقلام دارویی، مکمل ها و تجهیزات مصرفی پزشکی و دندانپزشکی ، مامایی و پرستاری می باشد.

برخی از وظایف واحد امور داروئی به شرح زیر می باشد:
1- تامین اقلام دارویی با هماهنگی واحد تدارکات و انبار دارویی
2-ت
وزیع اقلام دارویی، مکمل ها و تجهیزات مصرفی مامایی ، پرستاری و پزشکی بین مراکز خدمات جامع سلامت شهری، روستایی و پایگاه های سلامت با مشارکت انبار دارویی.
3-سازماندهی و آموزش متصدیان امور دارویی مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی
4-انعکاس تغییرات قیمت اقلام دارویی به
مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی
5- پایش دارویی مراکز وپایگاه های
ارائه خدمات جامع سلامت

 

قوانین ، آیین نامه ها و دستوالعمل ها :