قوانین ، آیین نامه ها و دستوالعمل ها واحد دارویی:

 

 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

کد محلی اقلام دارویی (درمانی ، بهداشتی ، تجهیزات پزشکی ودندانپزشگی):

 

 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 جدول آخرین تغییرات قیمت دارو: