درباره واحد امور درمان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه


مشخصات کارشناس مسئول :

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

آدرس پست الکترونیک

1

آقای علی مرادی

کارشناس بیماریها 

 مسئول واحد اموردرمان

-

 آدرس پست الکترونیک  واحد امور درمان : hcokc_dar@kums.ac.ir

معرفی واحد اموردرمان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

 

واحد درمان یکی از واحدهای کارشناسی عمده مجموعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه می باشد که عملا فعالیتهای مرتبط با درمان سرپائی ، خدمات آزمایشگاهی ، خدمات دندانپزشکی ، خدمات دارویی و پرستاری را در سطح شهرستان کرمانشاه انجام می دهد .

 

خدمات و توانمندیها

با توجه به گستردگی حجم فعالیتهای مرتبط با واحد درمان در روستاها و مرکز استان ، در ساختار مدیریتی مرکز بهداشت ، امور مرتبط با درمان توسط یکی از معاونین مرکز بهداشت به نام معاون امور درمان اداره می شود و فعالیتهای این امور در قالب سه بخش عمده زیر سازماندهی می شود .

1)امور آزمایشگاهها

2)امور دارویی

3)امور پزشکی و دندانپزشکی

    

شرح وظایف واحد اموردرمان:

 

1-سازماندهی کادر درمان در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی شامل پزشک،دندانپزشک،علوم آزمایشگاهی،دارویار وبهیار.

2-تهیه وتوزیع تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی،مامایی وعلوم آزمایشگاهی بر حسب نیاز مراکز بهداشتی ودرمانی.

3-تعمیر وسرویس تمام تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی،مامایی وآزمایشگاهی بر حسب ضرورت در محل مراکز بهداشتی درمانی یا در کارگاه تعمیر تجهیزات.

4-تهیه وتوزیع داروها،مواد دندانپزشکی،مواد آزمایشگاهی مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی وتحویل در مرکز.

5-نظارت بر کارکرد کمی وکیفی پزشکان ،دندانپزشکان،پرسنل علوم آزمایشگاه ودارویاران مراکز بهداشتی درمانی وارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کار.

6-جمع آوری وجمع بندی آمار کارکرد تمام همکاران در مراکز بهداشتی درمانی وآنالیز آمارهای فوق وارائه پس خوراند به آنها.

7-جمع بندی عملکرد مالی مراکز وآنالیز آنها وهمچنین تنظیم اسناد مالی دارویی وتجهیزات مصرفی خریداری شده از شرکت های دارویی وتجهیزاتی .      

8-ثبت رسید انبار اقلام دارویی وتجهیزات مصرفی بصورت رایانه ای وصدور حواله اقلام فوق جهت تمام مراکز شهری وروستایی وپایگاهها.

    9-اجرای برنامه های باز آموزی وتشکیل کلاسهای آموزشی جهت رده های درمانی یاد شده.

    10-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم.

 

بــالای صفحهفلش بالا