درباره واحد امور درمان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

مشخصات کارشناس مسئولواحد امور درمان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

آقای علی مرادی

کارشناس بیماریها 

 آدرس پست الکترونیک  واحد امور درمان : hcokc_dar@kums.ac.ir

معرفی واحد اموردرمان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

 

واحد درمان یکی از واحدهای کارشناسی عمده مجموعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه می باشد که عملا فعالیتهای مرتبط با درمان سرپائی ، خدمات آزمایشگاهی ، خدمات دندانپزشکی ، خدمات دارویی و پرستاری را در سطح شهرستان کرمانشاه انجام می دهد .

 

خدمات و توانمندیها

با توجه به گستردگی حجم فعالیتهای مرتبط با واحد درمان در روستاها و مرکز استان ، در ساختار مدیریتی مرکز بهداشت ، امور مرتبط با درمان توسط یکی از معاونین مرکز بهداشت به نام معاون امور درمان اداره می شود و فعالیتهای این امور در قالب سه بخش عمده زیر سازماندهی می شود .

1)امور آزمایشگاهها

2)امور دارویی

3)امور پزشکی و دندانپزشکی

    

شرح وظایف واحد اموردرمان:

 

1-سازماندهی کادر درمان در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی شامل پزشک،دندانپزشک،علوم آزمایشگاهی،دارویار وبهیار.

2-تهیه وتوزیع تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی،مامایی وعلوم آزمایشگاهی بر حسب نیاز مراکز بهداشتی ودرمانی.

3-تعمیر وسرویس تمام تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی،مامایی وآزمایشگاهی بر حسب ضرورت در محل مراکز بهداشتی درمانی یا در کارگاه تعمیر تجهیزات.

4-تهیه وتوزیع داروها،مواد دندانپزشکی،مواد آزمایشگاهی مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی وتحویل در مرکز.

5-نظارت بر کارکرد کمی وکیفی پزشکان ،دندانپزشکان،پرسنل علوم آزمایشگاه ودارویاران مراکز بهداشتی درمانی وارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کار.

6-جمع آوری وجمع بندی آمار کارکرد تمام همکاران در مراکز بهداشتی درمانی وآنالیز آمارهای فوق وارائه پس خوراند به آنها.

7-جمع بندی عملکرد مالی مراکز وآنالیز آنها وهمچنین تنظیم اسناد مالی دارویی وتجهیزات مصرفی خریداری شده از شرکت های دارویی وتجهیزاتی .      

8-ثبت رسید انبار اقلام دارویی وتجهیزات مصرفی بصورت رایانه ای وصدور حواله اقلام فوق جهت تمام مراکز شهری وروستایی وپایگاهها.

    9-اجرای برنامه های باز آموزی وتشکیل کلاسهای آموزشی جهت رده های درمانی یاد شده.

    10-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم.

 

بــالای صفحهفلش بالا