درباره واحدامورتجهیزات پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه


 

جدول مشخصات کارکنان ستادی واحدامورتجهیزات پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

آدرس پست الکترونیک

1

پرویز قادری

دیپلم  

تکنسین تجهیزات پزشکی  

--