درباره واحدامورتجهیزات پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه


 

مشخصات کارشناس مسئول   واحدامورتجهیزات پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

پرویز قادری

دیپلم  

تکنسین تجهیزات پزشکی