درباره آموزشگاه بهورزی شهرستان کرمانشاه

بهورزی کرمانشاه

مرکز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه

آدرس: کرمانشاه ، شهرک امام(ره) ، بلوار انقلاب روبروی پارک    
شماره تلفن تماس :           08338287582
  
نام کارشناس مسئول: سرکارخانم فرزانه سلیم تبار - کارشناس ارشد آموزش جامعه نگر درنظام سلامت
 
وظایف مرکز آموزش بهورزی
   
 
وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی:
 
شرح وظایف مدیر مرکزآموزش بهورزی:

پکیج آزمون غیر حضوری :

پکیج آزمون غیر حضوری

مطالب آموزشی و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی آموزش بهورزی

پیوندهای مرتبط با فعالیتها وبرنامه های آموزش بهورزی