وظایف مرکز آموزش بهورزی

الف – پذیرش بهورز
از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور مدیر مرکز آموزش بهورزی ، کارشناس مسئول
گسترش مر کز بهداشت شهرستان، رییس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئول کار گزینی مرکز بهداشت شهرستان به
 منظور:
1-تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز
2-بررسی پستهای بلا تصدی بهورزی
3-اعلام نیاز و تعیین اولویتها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی
4-توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر و خانه بهداشت و جلب همکاری مردم ، شوراهای اسلامی، معتمدان
محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان
5-بر قراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خد مات بهداشتی در مانی و تو جیه
ارزش این خد مات
6- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بو می در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ، خانه
بهداشت مراکز بهداشتی در مانی اماکن عمومی و غیره.
7-جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داواطلبان تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه
آزمون
8- تایید بو می بودن و محل سکونت داوطلبان
9-بر گزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتراز بین داوطلبان بومی هر محل ومعرفی آنان به هسته
گزینش
10- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام وتکمیل پرونده در مرکز آموزشی بهورزی
11- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکزصورت می گیرد.
سایر وظا یف مرکز آموزش بهورزی:
*تامین امکا نا ت رفاهی دانش آموزان (طبق آئین نامه)
*اجرای برنامه های آموزش نظری- عملی وکار آموزی و ترتیب حضور فعال ومستمر مربیان درکلیه مراحل آموزشی
* برگزاری آزمونهای پایان هر پایه ومشارکت در آزمو ن نهایی
*  برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماماروستا (طبق آیین نامه ماما روستا )
* برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما (طبق آیین نامه بهورز ماما )
*تدوین طرح درس رو زانه و کلی و چک لیست های آموزشی
* برگزاری امتحانات هر پایه در طو ل دوره آموزش
*تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
*بر پایی اردوهای علمی ، فر هنگی،تفریحی دانش آموزان بهورزی در معیت مر بیان
*اجرای آموزش عملی و کار آموزی کمکهای اولیه و.....در بیمارستان
*همکاری با فصلنامه بهورز ،جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم های نیاز
 سنجی کار کنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه
*تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه
*طراحی و برنامه ریزی و اجرای بر نامه های آموزشی غیر حضوری بهورزان و برگزاری آزمون فصلنامه بهورز
* تشکیل کمیته آموزش شهرستان متشکل از( رئیس مرکز بهداشت شهرستان، مسئولین ستادی بر حسب مورد ، مدیرمرکز آموزش بهورزی )دبیر کمیته آموزش مدیر مرکز آموزش بهورزی می باشد.
*شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر
رده ها
*بر نامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه و تحلیل کارگاه های برگزار شده
*برگزاری کلاسهای عملی و مهارت آموزی جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند.
*مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی،کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
*مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
*مشارکت در ارتقاء برنامه های آموزشی و کار آموزی دانشجویان با همکاری دانشکده ها
*مشارکت در جلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کار آموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی به آنها
*برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحد های ستادی
*انتخاب بهورز و مربی نمونه
*تشکیل شورای بهورزی
*حضور فعال در جلسات آموزشی و باز آموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
*مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
*نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه
*ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
*مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
*همکاری با مرکز بهداشت در راه ا ندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید
* تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان
*مشارکت در امور اداری بهورزان (ارزشیابی سالیانه،ارتقا ء شغلی،تغییر عنوان و ....)
*پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی
*تامین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزی با همکاری امور اداری

*مشارکت در کمیته نقل و انتقا لات (به ویژه بهورزان)