فعالیت ها و برنامه های واحد آمار:

 برنامه ها    
1-جمع آوری وجمع بندی اطلاعات جمعیتی

2-ثبت مرگ ومیر ها
 
4-جمع آوری و جمع بندی آمار  (خدمات بهداشتی و ..... )

5-  مدیریت امورات مربوط به  فناوری اطلاعات سلامت  (IT)  مراکز تابعه 
 
6-سایر برنامه ها (مدیریت اتوماسیون ادارای مرکز بهداشت و واحدهای تابعه ، فعالیتهای آموزشی ، پایش مراکز تابعه و ....   )