ورود به سامانه سیب

 شاخص های بهبود تغذیه برای مراقب سلامت در سال ........... (شاخص طرح تحول)  قابل استخراج  توسط مراقب سلامت  شاخص های بهبود تغذیه برای مراقب سلامت در سال ........... (شاخص طرح تحول) قابل استخراج توسط مراقب سلامت
 میز کار کارشناس تغذیه مراکز خدمات جامع سلامت  میز کار کارشناس تغذیه مراکز خدمات جامع سلامت
 نحوه بررسی عملکرد  کارشناسان  تغذیه تدر مرکز خدمات جامع سلامت  نحوه بررسی عملکرد کارشناسان تغذیه تدر مرکز خدمات جامع سلامت
 نحوه بررسی عملکرد  کارشناسان  تغذیه توسط کارشناسان ستادی  نحوه بررسی عملکرد کارشناسان تغذیه توسط کارشناسان ستادی
 نحوه محاسبه شاخص های پنل تغذیه در سامانه سیب  نحوه محاسبه شاخص های پنل تغذیه در سامانه سیب
 طبقه بندی بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی جلد اول(ویرایش دهم)  طبقه بندی بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی جلد اول(ویرایش دهم)
 طبقه بندی بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی جلد دوم(ویرایش دهم)  طبقه بندی بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی جلد دوم(ویرایش دهم)
 طبقه بندی بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی جلد سوم(ویرایش دهم)   طبقه بندی بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی جلد سوم(ویرایش دهم)
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  آییـن نامه ها ودستـور العمل ها و مطالب آموزشی ویژه سامانه سیب:
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   دریافت فایل سوالات متداول سامانه سیب برای کارشناسان 
سامانه سیب  کتاب دستورالعمل آموزشی سیب
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای سامانه سیب ویژه مدیر سیستم(نسخه 1)
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  نحوه گزارش گیری از سامانه سیب ویژه کارشناسان ستادی و ناظرین
راهنمای سامانه سیب ویژه زیج حیاتی (شهریور ماه 1395)  راهنمای سامانه سیب ویژه زیج حیاتی (شهریور ماه 1395) 
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای استخراج گروه های سنی در سامانه سیب
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  نحوه گزارش گیری از سامانه ویژه پزشکان خانواده
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  راهنمای سامانه سیب ویژه غیر پزشک نسخه 1.6
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای تکمیل اطلاعات واحد ها در سامانه سیب (پایگاه سلامت )
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  راهنمای گروه خدمت (بلوک بندی)در سامانه سیب
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک
 راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  ثبت اطلاعات وارنیش فلوراید دانش آموزان و زیر 6 سال در سامانه سیب توسط مراقب سلامت و بهورز درقسمت نیازهای درمانی دهان و دندان 
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  کارهای عملی بغیر از مراقبتها برای نقش بهورز و مراقب سلامت در قسمت اقدام
فرم های ارزیابی و مراقبت دهان و دندان   فرم های ارزیابی و مراقبت دهان و دندان (مسیر ثبت و گزارش گیری درسامانه سیب) ویژه مراقبین سلامت و بهورزان
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   دستورالعمل نحوه ثبت ، مراقبت و پیگیری کلیه فرایندهای مربوط به واحد پیشگیری و مبارزه بابیماریها در سامانه سیب
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   مراحل ثبت الکترونیک باروری سالم درسامانه سیب
راهنمای برنامه باروری سالم در سامانه سیب   راهنمای برنامه باروری سالم در سامانه سیب
راهنمای برنامه مادران باردار در سامانه سیب   راهنمای برنامه مادران باردار در سامانه سیب
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  راهنمای ثبت بارداری 
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای ورود اطلاعات مراقبت ژنتیک در سامانه سیب
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای ثبت نام کودک تازه متولد شده( از قسمت خدمت گیرنده)
راهنمای برنامه کودکان در سامانه سیب   راهنمای برنامه کودکان در سامانه سیب
راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان   راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای برنامه میانسالان در سامانه سیب
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک  راهنمای برنامه مراقبت سالمندان در سامانه سیب
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای سیستم ارجاع در سامانه سیب1
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای سیستم ارجاع در سامانه سیب2
راهنمای سامانه سیب ویژه مسئول پذیرش سامانه )نسخه یک   راهنمای پیگیری های ثبت شده در سامانه