کرونا و سامانه سیب( جهت استفاده همکاران مراکز خدمات جامع سلامت):

کرونا وسامانه سیب(ویژه همکاران)

 

 کرونا در سامانه سیب (ویژه بهورز/مراقب سلامت) کرونا در سامانه سیب (ویژه بهورز/مراقب سلامت)  ویدیو راهنمای نقش رابط بهداشتی
 راهنمای انجام مراقبت تشخیص و درمان غیرپزشک COVID19 راهنمای انجام مراقبت تشخیص و درمان غیرپزشک COVID19  ویدیو راهنمای مراقبت تشخیص و درمان COVID19 - ویژه پزشک
 راهنمای نقش پزشک در سامانه سیب )مرحله دوم تشخیص و درمان COVID-19) راهنمای نقش پزشک در سامانه سیب )مرحله دوم تشخیص و درمان COVID-19)   تشخیص و درمان در مراکز 16 ساعته COVID19 - پزشک تشخیص و درمان در مراکز 16 ساعته COVID19 - پزشک
 راهنمای نقش  نمونه گیر (نمونه گیری و ارسال covid 19) راهنمای نقش نمونه گیر (نمونه گیری و ارسال covid 19)  راهنمای نقش آزمایشگاه (دریافت نمونه آزمایش  covid 19) راهنمای نقش آزمایشگاه (دریافت نمونه آزمایش covid 19)
 راهنمای COVID-19 -پرستار راهنمای COVID-19 -پرستار
  راهنمای تعریف ساختار شبکه و ساختار ارجاع راهنمای تعریف ساختار شبکه و ساختار ارجاع
 بسیج ملی اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی عمومی در مورد بیماری COVID-19 بسیج ملی اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی عمومی در مورد بیماری COVID-19  دستورالعمل بسیج مقابله محیطی با کووید19 دستورالعمل بسیج مقابله محیطی با کووید19
 راهنمای پیگیری ارائه دهندگان خدمت در حوزه بیماری کرونا (ویژه پیگیری توسط  بهورز / مراقب سلامت / مراقب سلامت ماما) راهنمای پیگیری ارائه دهندگان خدمت در حوزه بیماری کرونا (ویژه پیگیری توسط بهورز / مراقب سلامت / مراقب سلامت ماما)  دستورالعمل و راهنمای آموزش مدیریت استرس ناشی از ویروس کرونا در  جمعیت عمومی(وِزه مراقب سلامت و بهورز) دستورالعمل و راهنمای آموزش مدیریت استرس ناشی از ویروس کرونا در جمعیت عمومی(ویژه مراقب سلامت و بهورز)
 شیوه صحیح پوشیدن و در آوردن وسایل حفاظت فردی وشستن دست شیوه صحیح پوشیدن و در آوردن وسایل حفاظت فردی وشستن دست  
  پیشگیری از کرونا در مراقبین بهداشتی1   پیشگیری از کرونا در مراقبین بهداشتی2
  دریافت مجموعه کامل راهنماهای آموزشی کرونا از پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت