خانواده و ایدز :

حمایت خانواده از افراد HIV مثبت بسیار حائز اهمیت است ،لذا خانواده و نزدیکان این افراد نیز بایستی تحت مشاوره قرار بگیرند.همانطور گفته شد ، تنها همسر افراد آلوده و کودکان متولد از مادران آلوده نیازمند انجام آزمایشهای تشخیصی هستند و لزومی ندارد سایر افراد خانواده تحت آزمایش قرار بگیرند.البته در صورت رضایت فرد آلوده به ویروس، بقیه خانواده میتوانند تحت مشاوره قرارگیرند.

- تمام اطلاعات بیماران و خانواده آنان کاملا بصورت محرمانه نگهداری می شود.

- همسر افراد آلوده باید حداقل هر سه ماه یکبار آزمایش بدهند.

- جدا شدن همسر افراد آلوده از آنان فقط به خاطر آلودگی همسر شان ، اصلا توصیه نمی شود ، یک زوج می توانند بدون هیچ واهمه ای به زندگی مشترکشان ادامه دهند ،

فقط به شرط آنکه در هر بار تماس جنسی از کاندوم استفاده کنند.

- افراد HIV مثبت بسیار آسیب پذیر هستند ، آنها نیازمند حمایت های روحی و روانی مناسب از طرف خانواده و جامعه می باشند.حمایت از افراد آلوده و بیمار ، نه تنها بعنوان یک فرد بیمار و نیازمند حائز اهمیت است ، بلکه با کاهش احتمال رفتارهای پرخطر آنان موجب تضمین سلامت جامعه هم خواهد شد.