قوانین ودستورالعمل های مرتبط با سلامت خانواده


آییـن نامه ها ودستـور العمل آیین نامه ها و دستورالعمل بهداشتی


 دستورالعمل های مربوط به برنامه کودکان:  
 نکات کاربردی در استفاده ازدستگاه پالس اکسیمتر برای کودکان بیمار نکات کاربردی در استفاده ازدستگاه پالس اکسیمتر برای کودکان بیمار تفسیر منحنی زردی شیرخورانتفسیر منحنی زردی شیرخوران 
 دستورالعمل جدید تغذیه تکمیلی کودکان( شهریور1398)دستورالعمل جدید تغذیه تکمیلی کودکان( شهریور1398) مسواک انگشتیمسواک انگشتی
 نظام مراقبت سال 1396نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا59 ماهه - سال 1396  مکمل یاری کودکانمکمل یاری کودکان
 گروه بندی علل مرگ کودکان ICD10گروه بندی علل مرگ کودکان ICD10  کتاب تکامل دوران ابتدای کودکیکتاب تکامل دوران ابتدای کودکی
  کتاب بچه های کوچک ،آسیب های بزرگکتاب بچه های کوچک ،آسیب های بزرگ  کارت سلامت وبیماری مادرکارت سلامت وبیماری مادر
 کارت حوادثکارت حوادث  راهنمای بوکلت حوادثراهنمای بوکلت حوادث
راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهیراهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی
  دستورالعملASQ11دستورالعملASQ11
 آخرین جلد واکسیناسیونآخرین جلد واکسیناسیون  دستورالعمل رتینوپاتیدستورالعمل رتینوپاتی
 بوکلت کودک سالم ویژه پزشک بوکلت کودک سالم ویژه پزشک  اولین خوشمزه های هیجان انگیز اولین خوشمزه های هیجان انگیز
 بچه های کوچک آسیب های بزرگ  بچه های کوچک آسیب های بزرگ
 توصیه هایی برای تکامل ASQ-SE2 توصیه هایی برای تکامل ASQ-SE2
 دستورالعمل مراقبت از گوش و شنوایی نوزادان و کودکان دستورالعمل مراقبت از گوش و شنوایی نوزادان و کودکان  راهنمای ثبت نمودار  شیرخواران نارس.docx 5 10 400 راهنمای ثبت نمودار شیرخواران نارس.docx 5 10 400
 دستورالعمل اندازه گیری وزن و قد دستورالعمل اندازه گیری وزن و قد  راهنمای بوکلت غیرپزشک راهنمای بوکلت غیرپزشک
 دستورالعمل اجرایی بسته خدمتی مانا ویژه پزشک و غیر پرشک دستورالعمل اجرایی بسته خدمتی مانا ویژه پزشک و غیر پرشک  راهنمای بوکلت ویژه پزشک راهنمای بوکلت ویژه پزشک

 

  برنامه مادران  ، مامایی و ..... :  
 دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 1397 دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 1397   پرتکل مدیریت خونریزی های مامایی (جهت استفاده متخصصین زنان، بیهوشی و گروه مامایی) پرتکل مدیریت خونریزی های مامایی (جهت استفاده متخصصین زنان، بیهوشی و گروه مامایی)
مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (ویژه مراقبت سلامت و ماماها ) مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (ویژه مراقبت سلامت و ماماها )  راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان
 راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان دستورالعمل نحوه تکمیل فرم های جمع آوری اطلاعات مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندان  دستورالعمل استفاده از مکمل ید و فولیک در بارداری و شیردهی
 راهنمای وزن گیری دوران بارداری راهنمای وزن گیری دوران بارداری
 دستورالعمل کشوری مکمل یاری با ویتامین دی در ماردان باردار دستورالعمل کشوری مکمل یاری با ویتامین دی در ماردان باردار
 دستورالعمل نحوه استریل نمودن وسایل مامایی دستورالعمل نحوه استریل نمودن وسایل مامایی   
 مادران باردار پرخطر:  
 فلوچارت مراجعه مادر وانجام مراقبت درمراکز بهداشتی درمانی فلوچارت مراجعه مادر وانجام مراقبت درمراکز بهداشتی درمانی  نامه وزارتی نشاندار کردن مادر باردار پر خطر نامه وزارتی نشاندار کردن مادر باردار پر خطر
 نظام کشوری مراقبت مرگ مادری 1395 نظام کشوری مراقبت مرگ مادری 1395


 غربالگری کاردیو میو پاتی ومراقبت از بیماران قلبی
 
 فرم غربالگری کاردیومیوپاتی در بارداری فرم غربالگری کاردیومیوپاتی در بارداری  دستور العمل مراقبت از بیماران قلبی دستور العمل مراقبت از بیماران قلبی
 غربالگری ترومبو آمبولی ویرایش دوم سال1395 غربالگری ترومبو آمبولی ویرایش دوم سال1395  دستورالعمل ترومبو آمبولی در دوران بارداری دستورالعمل ترومبو آمبولی در دوران بارداری
 دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری
 دستورالعمل غربالگری سندرم داون دستورالعمل غربالگری سندرم داون
 دستورالعمل غربالگری سلامت جنین دستورالعمل غربالگری سلامت جنین
 فرم غربالگری کاردیومیوپاتی در بارداری فرم غربالگری کاردیومیوپاتی در بارداری
 اخرین چاپ کتابچه کشوری سلامت مادران - راهنمای خارج بیمارستانی آخرین چاپ کتابچه کشوری سلامت مادران - راهنمای خارج بیمارستانی
 برنامه کشوری مادری ایمن مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(راهنمای خدمات خارج بیمارستانی) برنامه کشوری مادری ایمن مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران(راهنمای خدمات خارج بیمارستانی)
 دستورالعمل ترومبو آمبولی در دوران بارداری دستورالعمل ترومبو آمبولی در دوران بارداری
 دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری دستورالعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری
 میانسالان  
 چارت 2 میانسالان ویزه مراقب سلامت و بهورز چارت 2 میانسالان ویزه مراقب سلامت و بهورز  بسته خدمات نوین سلامت میانسالان ویژه غیر پزشک بهورز- مراقب سلامت بسته خدمات نوین سلامت میانسالان ویژه غیر پزشک بهورز- مراقب سلامت
 سلامت زنان دردوره باروری و یائسگی ویژه ماماها سلامت زنان دردوره باروری و یائسگی ویژه ماماها
 دستورالعمل اجرایی ومحتوای آموزشی ماما دستورالعمل اجرایی ومحتوای آموزشی ماما
 پایش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان1397 پایش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان1397
 مجموعه مداخلات اساسی بیمار یهای غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران«ایراپن» :

Package of Essential Non communicable Disease

 
 مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک)مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک)  مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوایی ماما) مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوایی ماما)
 مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی بهورز مراقب سلامت)مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی بهورز مراقب سلامت)

 دستورالعمل اجرایی ایراپن بهورز مراقب سلامت دستورالعمل اجرایی ایراپن بهورز مراقب سلامت
 آدرس مراکز درمان ناباروری در کرمانشاه:

1- مرکز دولتی درمان ناباروری بیمارستان معتضدی (آدرس : کرمانشاه ، میدان فردوسی)
2-
مرکز خصوصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی  (آدرس : کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی ، سه را 22 بهمن ، ساختمان جهاد دانشگاهی)

 
  دستورالعملهای باروری سالم :

 گزیده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گزیده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت   کتاب تحکیم روابط همسران کتاب تحکیم روابط همسران
 دستورالعمل برنامه حمایت مالی زوج ناباروری و مدیریت و توسعه خدمات درمان ناباروری دستورالعمل برنامه حمایت مالی زوج ناباروری و مدیریت و توسعه خدمات درمان ناباروری  دستورالعمل مراقبت وکنترل کرونا درخدمات هنگام ازدواج دستورالعمل مراقبت وکنترل کرونا درخدمات هنگام ازدواج
 دستورالعمل آموزش ومشاوره فرزند آوری دستورالعمل آموزش ومشاوره فرزند آوری  برنامه ملی کنترل وکاهش طلاقبرنامه ملی کنترل وکاهش طلاق
سیاست های کلی جمعیتابلاغ سیاست های کلی جمعیت  اسناد بالا دستی برنامه های ملی و وظایف دستگاهی مرتبط با آموزش خانواده اسناد بالا دستی برنامه های ملی و وظایف دستگاهی مرتبط با آموزش خانواده
 پیشگیری از سقط های القاییپیشگیری از سقط های القایی
  بسته خدمات نوین سلامت سالمندان
 
 دستورالعمل های برنامه سالمندان دستورالعمل های برنامه سالمندان  بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه پزشک بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه پزشک
 بسته خدمت سالمندان مهر ماه 1398 بسته خدمت سالمندان مهر ماه1398  ( مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان ویژه بهورز و مراقب سلامت)  
 چک لیست ها:
 
 چک لیست نظارتی برنامه سالمندان درپایگاه سلامت وخانه بهداشت چک لیست نظارتی برنامه سالمندان درپایگاه سلامت وخانه بهداشت  چک لیست ارزیابی سامانه برنامه سالمندان چک لیست ارزیابی سامانه برنامه سالمندان
 اطلاعات حضور سالمندان (60 تا70 سال)در کلاس های بهبود شیوه زندگی اطلاعات حضور سالمندان (60 تا70 سال)در کلاس های بهبود شیوه زندگی
 (محاسبه قد و وزن سالمندان ناتوان (فرمول چاملا محاسبه قد و وزن سالمندان ناتوان (فرمول چاملا)

 نحوه اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک سالمندان نحوه اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک سالمندان
 
 تداوم وآموزش ویادگیری تداوم وآموزش ویادگیری
 شهر دوستدار سالمند شهر دوستدار سالمند
 بهداشت دهان و دندان در سالمندی بهداشت دهان و دندان در سالمندی
 فرم های جدید آماری شیوه زندگی 97 فرم های جدید آماری شیوه زندگی 97
 فرم آماری مراقبت سالمند ناتوان در منزل فرم آماری مراقبت سالمند ناتوان در منزل  فرم اطلاعات حضور سالمندان (60 تا70 سال)در کلاس های بهبود شیوه زندگی فرم اطلاعات حضور سالمندان (60 تا70 سال)در کلاس های بهبود شیوه زندگی