رئوس فعالیتهای واحد طرح وگسترش:

1. شناسایی کل منطقه تحت پوشش وتهیه کروکی و مشخص نمودن محدوده واحدهای تابعه .

2 . تعیین تعداواحدهای بهداشتی ودرمانی درسطح شهرستان کرمانشاه وارائه پیشنهادها در رابطه با اصلاح وتغییرات مورد نیاز

3 . تأمین نیروی انسانی مورد نیاز .

4 .هماهنگی بین فعالیت های واحدهای بهداشتی در تمامی سطوح ارائه خدمت شامل خانه های بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی روستایی وشهری و پایگاه های بهداشت و هماهنگی واحدهای فوق الذکر با واحدهای مستقر در مرکز بهداشت شهرستان وهمچنین بین واحدهای ستادی.

5 .. شناسایی مشکلات و نارسایی های موجود در سیستم و پیشنهاد راه حل مناسب .

6 . توزیع واعزام نیروهای طرح ، پیام آور ، قراردادی واستخدامی .                                                           

7 . نظارت بر نحوه خدمت کلیه نیروهای شاغل .

8. هماهنگی وهمکاری با مرکز آموزش بهورزی در مراحل پذیرش بهورز ، آموزش و بکارگیری آنها 

9 .. یافتن مکان مناسب جهت احداث واحد های بهداشتی درمانی .

10 . پیگیری تامین زمین مناسب جهت احداث واحدهای استیجاری و تعیین اولویت احداث .

11 . تأمین وتجهیز وسایل مورد نیاز مراکز و پایگاههای بهداشت وخانه های بهداشت .

12 . جلب مشارکت مردم در رابطه با احداث واهداء ساختمان واحدهای بهداشتی ودرمانی و پیگیری امور مربوط به خیرین .

13 . پیشنهاد جهت تشویق ، تذکر ، تغییر عنوان وبازنشستگی کارکنان .

14 . برگزاری مراسم روز بهورز .

15 . مسوولیت اجرای برنامه طرح بیمه روستایی که شامل :پذیرش ، گزینش ، وعقد قرارداد با نیروهای پزشک وماما - آموزش اولیه و توجیه پزشکان و ماماها در بدو ورود به طرح - اموزش بهورزان ، پزشکان وسایر پرسنل درگیر در زمینه دستورالعمل های بیمه روستایی - بررسی شرایط موجود از نظر نیروی انسانی پزشک خانواده و اعلام نیاز به مرکز بهداشت استان - نظارت بر نحوه ارائه خدمات بیمه روستایی در مراکز مجری - هماهنگی با اداره بیمه خدمات درمانی در زمینه اجرای برنامه های طرح بیمه روستایی .

16. استفاده از برنامه نرم ابزاری IHNS و وارد نمودن اطلاعات پرسنلی ، تجهیزات و اطلاعات مربوط به واحدها و استخراج اطلاعات از این برنامه در موارد نیاز .

17 . پیگیری وبررسی شکایات مردمی عنوان شده در رابطه با واحدهای تابعه و ارجاع به واحد مربوطه .

18 . اعزام تیم بازدید کارشناسی از مراکز بهداشتی درمانی وروستایی و خانه های بهداشت ، جمع آوری گزارشات و ارسال پس خوراند به واحد پایش شده .

19. اجرای برنامه داوطلبین سلامت در سطح مراکز شهری و روستایی .