طرح تحول نظام سلامت

حوزه های طرح تحول نظام سلامت:

الف)طرح تحول سلامت درحوزه بهداشت

 ب) طرح تحول سلامت درحوزه درمان

مقدمه: در دنیای امروز دیدگاههای سلامت چشم اندازی وسیع تر یافته و به انتظارات غیر پزشکی توجه ویژه ای معطوف شده است. رشد انتظارات و توجه مردم نسبت به ایمنی، کیفیت و عدالت، فشار جهت ایجاد نظام سلامتی پاسخگو در برابر عملکرد را افزایش داده است.

قرار دادن موضوع عدالت در تدوین اهداف و چهارچوب تحلیلی نظامهای سلامت نه تنها با استراتژ یهایی که بیا نگر تعهد به عدالت است قابل توجیه است بلکه شواهد بیانگر این است که افراد در جوامع مختلف نیز اولویت بالایی به موضوع عدالت می دهند.

اگرچه در سا لهای اخیر نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت های بهداشتی اولیه به پیشرفت های چشم گیری در سطح کلی سلامت مردم و بالا رفتن شاخصهای مربوط به آن برسد، اما همچنان یکی از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران، برقراری عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات سلامتی است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور با عنایت به وظایف و ماموریت های کلی و اسناد بالادستی بویژه سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد قانونی مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه و برنامه های دولت یازدهم اجرای برنامه تحول سلامت را پس از یک مرحله مطالعاتی شش ماهه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ آغاز کرده است. تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می شود تا بتدریج با همکاری خدمتگذاران عرصه سلامت شاهد تحقق سیاست های کلی رهبری و ارتقای مورد انتظار در نظام سلامت باشیم.

 طرح تحول سلامت درحوزه وکلیاتی درباره آن

خلاصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت مهر ماه 1394 خلاصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت مهر ماه 1394


برنامه هاطرح تحول سلامت درحوزه بهداشت 

 

طرح تحول نظام  سلامت 

طرح تحول سلامت 

 

  

 

 موارد ابلاغی درخصوص طرح تحول نظام  سلامت(دستورالعمل ها ، تعرفه ها و ... )

 مطالب مرتبط:
وب سایت طرح تحول نظام سلامت (وزارت بهداشت)

 برنامه های طرح تحول سلامت درحــــــوزه بهداشت

پوستر ها وبنرهای مربوط به طرح تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت (سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم(پایلوت کشوری)


اهداف و اجزاء طرح تحول سلامت برگرفته ازسایت موسسه ملی تحقیقات سلامت(دانشگاه علوم پزشکی تهران) اهداف و اجزاء طرح تحول سلامت برگرفته ازسایت موسسه ملی تحقیقات سلامت(دانشگاه علوم پزشکی تهران)