درباره واحدامور اداری مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

اداری

واحدامور اداری:

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس تیمور اخگر - کارشناس سلامت محیط    

شماره تلفن:  37293004  -  083

واحدهای زیر مجموعه واحداموراداری:

کارگزینی : نام مسئول : سرکارخانم زینتی  تلفن تماس   37271026 - 083
تدارکات:  نام مسئول : حجت اله صمیمی   37275467-37293370  083
بایگانی  
دبیرخانه  37222888 -  083
نگهبانی    37296818  -  083
خدمات: نام مسئول : مهندس حسن محمدی  37279202    - 083
تاسیسات
تلفنخانه  37277971-37220596-37228113  -083