شرح وظایف واحد روابط عمومی:

1-ارتباط با رسانه ها.
2-سنجش افکار عمومی.
3-دریافت پیشنهادات وانتقادات.
4-انتشار نشریه داخلی.
5-اطلاع رسانی به مسئولین وکارکنان.
6-برگزاری مراسمات.
7-بولتن بورد.
8-مشارکت در غم وشادی کارکنان.
9-راهنمایی ارباب رجوع.
10-انجام امور ایثارگران.
11-انجام امور رفاهی پرسنل(اداره رفاه).
12-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم.