درباره واحد امور مالی وحسابداری مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

مالی حسابداری

واحد امور مالی وحسابداری:
نام کارشناس مسئول: آقای فردین پیر فلاح  - لیسانس مدیریت بازرگانی

  شماره تلفن تماس: 37227562 - 37224591 - 37293500 - 083