شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس :

-         اصلاح و ارتقای سیستم مراقبت سلامت نوجوانان و جوانان

-         هماهنگی مستمر با اداره کل آموزش وپرورش و سایرسازمانها و ارگانهای مرتبط با نوجوانان، جوانان و آموزشگاهها

-         نظارت برفعالیت کارشناسان زیر مجموعه گروه و سطوح محیطی ارائه دهنده خدمات

-         تشکیل و شرکت درکمیته علمی وفنی استانی بمنظور بهره گیری تجارب

-         نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی

-         تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه ،محاسبه شاخصهای سلامت دانش آموزان، نوجوانان و جوانان و مدارس منطقه

-         نظارت و ارزشبای برنامه های سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس

-         تهیه و اجرای طرحها و برنامه های کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان، جوانان ومدارس

-         جذب اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای گروه و توزیع و هزینه کرد بهینه این اعتبارات درجهت ارتقای برنامه ها

-         آموزش نیروهای جدیدالورود و بازآموزی کارکنان مرتبط با برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

-         هماهنگی با گروه بهداشت محیط درحسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس

-         هماهنگی با گروه تغذیه در حسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه در مدارس (پایگاه تغذیه سالم، آهن یاری، مکمل یاری با مگادوز ویتامین D  و... )

-         هماهنگی با گروه تغذیه در حسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه در جوانان (مکمل یاری با مگادوز ویتامین D  )

-         تهیه منابع ومطالب آموزشی موردنیاز گروه هدف

-         هماهنگی درون بخشی با سایر واحدها و گروهها ومعاونت ها درجهت همسوسازی فعالیت ها و برنامه ها

کارشناس سلامت نوجوانان و مدارس :

-         برنامه ریزی و ارائه آموزش سلامت به نوجوانان

-         تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی درزمینه سلامت نوجوانان

-         پیگیری بیماریهای واگیروغیرواگیر در نوجوانان

-         محاسبه و ارائه شاخص های سلامت نوجوانان و گزارش دهی مستمر

-         برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی برنامه معاینات سلامت دانش آموزان با تاکید برتشکیل شناسنامه سلامت

-         برنامه ریزی آموزش سلامت به دانش آموزان، والدین و کارکنان

-         پیگیری بیماریهای واگیر و غیرواگیر در مدارس

-         نظارت بر بهداشت محیط مدارس و عرضه مواد غذایی در مدارس و طرح شیر مدارس

-         محاسبه و ارائه شاخص های سلامت مدارس گزارش دهی مستمربه مسئولین

-         پیگیری واکسیناسیون گروه سنی 6-4 سال  و 16-14 سال

-         برآورد و پی گیری تجهیز مراکز بهداشت شهرستانها به ابزار و وسایل مورد نیاز

-         اجرای طرحها و برنامه های ملی ،منطقه ای

-         گرد آوری، جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از سطوح محیطی تا ستادی

-         نظارت بر ثبت خدمات در سامانه الکترونیکی

 کارشناس سلامت جوانان :

-         برنامه ریزی و ارائه آموزش سلامت به جوانان

-         شناسایی تهدید کننده های سلامت در جوانان

-         تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی درزمینه سلامت جوانان

-         انجام معاینات دوره ای گروههای جوان بویژه دانشجویان و سربازان با تأکید بر تشکیل شناسنامه سلامت

-         پیگیری بیماریهای واگیر و غیرواگیر در جوانان

-         محاسبه و ارائه شاخص های سلامت جوانان و گزارش دهی مستمر

-         برآورد و پی گیری تجهیز مراکز بهداشت شهرستانها به ابزار و وسایل مورد نیاز

-         اجرای طرحها و برنامه های ملی ،منطقه ای

-         گرد آوری، جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از سطوح محیطی تا ستادی

-         نظارت بر ثبت خدمات در سامانه الکترونیکی