مطالب آموزشی مربوط به سلامت روانی ، اجتماعی واعتیاد

آموزش

 

خودمراقبتی در خودکشی:

راهنمای اصول خودمراقبتی درسلامت روان و اعتیاد ویژه سفیران سلامت

مهارتهای برقراری ارتباط با بیمار اقدام کننده به خودکشی مهارتهای برقراری ارتباط با بیمار اقدام کننده به خودکشی

         پیشگیری از خودکشی

 پمفلت های آموزشی :

افسردگی چیست؟ افسردگی چیست؟

با عصبانیت چگونه رفتار کنیم با عصبانیت چگونه رفتار کنیم

بروشور خودکشی بروشور خودکشی

چرا افسردگی به همه مربوط می شود چرا افسردگی به همه مربوط می شود

چگونه حالت افسردگی معمولی و گذرا  را از بیماری افسردگی تفکیک کنیم؟ چگونه حالت افسردگی معمولی و گذرا را از بیماری افسردگی تفکیک کنیم؟

درمان دارویی افسردگی درمان دارویی افسردگی

 

 


بسته آموزشی ویژه کارشناسان مراقب سلامت خانواده:

فصل اول:ارتقاء سواد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل اول:ارتقاء سواد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل دوم:آشنایی با چارچوب برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل دوم:آشنایی با چارچوب برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل جهارم:برقراری ارتباط با گروههای هدف در برنامههای حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل جهارم:برقراری ارتباط با گروههای هدف در برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل پنجم:مروری بر اختلالات شایع روانپزشکی، مصرف مواد و بعضی از مشکلات اجتماعی فصل پنجم:مروری بر اختلالات شایع روانپزشکی، مصرف مواد و بعضی از مشکلات اجتماعی

فصل ششم:مراقبت و پیگیری در برنامههای حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل ششم:مراقبت و پیگیری در برنامههای حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل هفتم:آموزش در برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل هفتم:آموزش در برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل هشتم: آموزش در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد به گروه ها و ترغیب مشارکت ها فصل هشتم: آموزش در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد به گروه ها و ترغیب مشارکت ها

فصل نهم:حمایت های روانی، اجتماعی در حوادث و بلایا فصل نهم:حمایت های روانی، اجتماعی در حوادث و بلایا

 کاهش آسیب کاهش آسیب
 مداخلات کاهش آسیب مداخلات کاهش آسیب
 کتابچه آموزشی چگونه از فرزندانم در برابر اعتیاد مراقبت کنم کتابچه آموزشی چگونه از فرزندانم در برابر اعتیاد مراقبت کنم
 

مجموعه «پیش از اولین قدم ها » ادغام آموزش های کاهش آسیب در برنامه جامع بهبودی:

کتابچه یکم :کاهش آسیب های ناشی از مصرف تزریقی مواد کتابچه یکم :کاهش آسیب های ناشی از مصرف تزریقی مواد

 آموزش مهارتهای زندگی:

 خودآگاهی و هم دلی خودآگاهی و هم دلی  برقراری ارتباط مؤثر برقراری ارتباط مؤثر  مدیریت خشم مدیریت خشم روابط بین فردی مؤثر روابط بین فردی مؤثر 
 رفتار جرات مندانه رفتار جرات مندانه  مقابله با خلق منفی مقابله با خلق منفی  مدیریت استرس مدیریت استرس  مدیریت زمان مدیریت زمان
 حل مسئله حل مسئله  تفکر نقاد تفکر نقاد  راهنمای مدرس راهنمای مدرس  

 مهارت های فرزند پروری:

بستة آموزش مهارتهای فرزندپروری برای کودکان 2 تا 12 سال (کتاب راهنمای مربی) بستة آموزش مهارتهای فرزندپروری برای کودکان 2 تا 12 سال (کتاب راهنمای مربی)

آموزش مهارت های فرزند پروری برای کودکان 2 تا 12 سال (کتاب کار والدین) آموزش مهارت های فرزند پروری برای کودکان 2 تا 12 سال (کتاب کار والدین)

 بسته آموزشی و راهنمای عمل ویژه پزشک(در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد) بسته آموزشی و راهنمای عمل ویژه پزشک(در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد)


        پیشگیری از خودکشی

مطالب مرتبط: آدرس ، تلفن و مشخصات مراکز مشاوره رایگان سلامت روان و روانشناسان بالینی شهرستان کرمانشاه