مستندات قانونی(قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها)سلامت روانی ، اجتماعی واعتیاد

 

آییـن نامه ها ودستـور العمل آیین نامه ها و دستورالعمل بهداشتی

  مهارت های فرزند پروری:

بستة آموزش مهارتهای فرزندپروری برای کودکان 2 تا 12 سال (کتاب راهنمای مربی) بستة آموزش مهارتهای فرزندپروری برای کودکان 2 تا 12 سال (کتاب راهنمای مربی)

آموزش مهارت های فرزند پروری برای کودکان 2 تا 12 سال (کتاب کار والدین) آموزش مهارت های فرزند پروری برای کودکان 2 تا 12 سال (کتاب کار والدین) 
خودمراقبتی در خودکشی:

راهنمای اصول خودمراقبتی درسلامت روان و اعتیاد ویژه سفیران سلامت

مهارتهای برقراری ارتباط با بیمار اقدام کننده به خودکشی مهارتهای برقراری ارتباط با بیمار اقدام کننده به خودکشی 

بسته آموزشی ویژه کارشناسان مراقب سلامت خانواده:

فصل اول:ارتقاء سواد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل اول:ارتقاء سواد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل دوم:آشنایی با چارچوب برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل دوم:آشنایی با چارچوب برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل جهارم:برقراری ارتباط با گروههای هدف در برنامههای حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل جهارم:برقراری ارتباط با گروههای هدف در برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل پنجم:مروری بر اختلالات شایع روانپزشکی، مصرف مواد و بعضی از مشکلات اجتماعی فصل پنجم:مروری بر اختلالات شایع روانپزشکی، مصرف مواد و بعضی از مشکلات اجتماعی

فصل ششم:مراقبت و پیگیری در برنامههای حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل ششم:مراقبت و پیگیری در برنامههای حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل هفتم:آموزش در برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد فصل هفتم:آموزش در برنامه های حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

فصل هشتم: آموزش در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد به گروه ها و ترغیب مشارکت ها فصل هشتم: آموزش در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد به گروه ها و ترغیب مشارکت ها

فصل نهم:حمایت های روانی، اجتماعی در حوادث و بلایا فصل نهم:حمایت های روانی، اجتماعی در حوادث و بلایا

 کاهش آسیب کاهش آسیب
 مداخلات کاهش آسیب مداخلات کاهش آسیب
 کتابچه آموزشی چگونه از فرزندانم در برابر اعتیاد مراقبت کنم کتابچه آموزشی چگونه از فرزندانم در برابر اعتیاد مراقبت کنم
 

مجموعه «پیش از اولین قدم ها » ادغام آموزش های کاهش آسیب در برنامه جامع بهبودی:

کتابچه یکم :کاهش آسیب های ناشی از مصرف تزریقی مواد کتابچه یکم :کاهش آسیب های ناشی از مصرف تزریقی مواد

 بسته آموزشی و راهنمای عمل ویژه پزشک(در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد) بسته آموزشی و راهنمای عمل ویژه پزشک(در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد)