فهرست اخبار  

برگزاری کارگاه استانی افسردگی و مداخلات روانشناختی
در این کارگاه کلیه کارشناسان واحد سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای کرمانشاه حضور داشتند.
برگزاری کارگاه اصول حمایت و مداخله روانشناختی در بازماندگان افراد فوت شده ناشی از خودکشی
در مورخ 13دی 1401 "کارگاه اصول حمایت و مداخله روانشناختی در بازماندگان افراد فوت شده ناشی از خودکشی" در سالن اجتماعات شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
برگزاری دو دوره کارگاه آموزش مهارتهای زندگی(تاب آوری)
دو دوره کارگاه آموزش مهارتهای زندگی(تاب آوری) توسط واحدروان مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید
برگزاری کارگاه توانمند سازی پرسنل اورژانس و آتش نشانی
در مورخ 25 خرداد ماه 1401 کارگاه توانمندسازی پرسنل اورژانس و آتش نشانی در خصوص مدیریت بیماران در معرض خطر خودکشی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور مسئول آموزش اورژانس کرمانشاه برگزار گردید.