برنامه های واحد سلامت روانی ، اجتماعی واعتیاد:

برنامه های سلامت روان


معرفی واحد :

گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد  در سه حوزه ذیل  فعالیتهای خود را جهت ارتقا سلامت روان جامعه هدف ارائه می دهد:

 

حوزه سلامت روان :

پیشگیری از رفتارهای خودکشی

حمایتهای روانی و اجتماعی در بلایا و حوادث طبیعی

تشخیص و  مراقبت اختلالات روانپزشکی

آموزش مهارتهای زندگی

آموزش مهارتهای فرزند پروری

برنامه خود مراقبتی

اجرای دستورالعمل رفتار با کودک و نوجوان در بخش بهداشت و درمان

 

حوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل

برنامه پیشگیری از مصرف سیگار ، مواد و الکل

پیشگیری از عوارض ناشی از سو مصرف مواد  ( کاهش آسیب )

 

حوزه سلامت اجتماعی

برنامه پیشگیری از خشونت خانگی

مدل مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور  

  

رسالت :

تامین سلامت ، رفاه و عدالت اجتماعی برای آحاد جامعه  ، ارتقا سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی ، تحکیم بنیان خانواده ، رفع عوامل تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی و ترویج آموزش های اخلاقی ، روانشناختی  و معنوی و ارتقاء شاخص های سلامت روان با اولویت اقشار آسیب پذیر .

 

 اهداف :

1-   افزایش سطح سواد سلامت روان و سلامت اجتماعی جمعیت عمومی .

2-   کاهش  میزان اقدام به خودکشی به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه  .

3-   کاهش مرگ ناشی از خودکشی به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه .

4-   افزایش پوشش مهارتهای زندگی و فرزند پروری به میزان 25 درصد گروه هدف تا پایان برنامه ششم توسعه  ( سالانه 5 درصد ) .

5-   پوشش صددرصد خدمات سرپایی برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه تا پایان برنامه .

6-   افزایش  20 درصد سطح پوشش خدمات سرپایی برای بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد ، الکل  

7-   آموزش 100 درصد کارشناسان سلامت روان دانشگاه در حمایت های روانی اجتماعی .

8-   افزایش پوشش برنامه های آموزشی  پیشگیری از اعتیاد  به میزان 25 درصد در گروه های هدف تا پایان برنامه ششم در گروههای هدف

9-   افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب  اعتیاد . ( برنامه سرنگ و سوزن ) به میزان 25 درصد در معتادان تزریقی در مراکز کاهش آسیب اعتیاد .

10- پوشش  100 درصدی خدمات پیشگیری از خشونت خانگی در قربانیان شناسایی شده .

11- پوشش  100 درصدی جمعیت مناطق حاشیه شهرها در برنامه مداخلات سلامت اجتماعی با رویکرد اجتماع محور تا پایان برنامه ششم توسعه.

 

برنامه استراتژیک :

1-    آموزش های روانشناختی   به منظور ارتقا ء سواد سلامت عموم مردم و گروه های هدف  .

2-    آموزش مهارتهای زندگی به گروه هدف

3-    آموزش مهارتهای فرزند پروری به والدین

4-    آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی و شیوه زندگی سالم

5-    آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی و شیوه زندگی سالم

6-    آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی و شیوه زندگی سالم

7-    آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل  و عوارض ناشی از مصرف مواد

8-    گزارش  ، ثبت و ارسال فعالیت های آموزشی  .

9-    بیماریابی  ، پیگیری ، ارجاع و مداخلات روانشاختی افراد دارای اختلال روانپزشکی یا درگیر مصرف مواد و الکل

10- نظارت بر عملکرد  کارشناسان ستادی و کارشناسان سلامت روان مراکز خدمات جامع سلامت.

11- تهیه و تحلیل شاخص های سلامت روان  و گزارش به شهرستان های تابعه استان.