کمپین های مربوط به فرهنگ مصرف درست نمک وتغذیه صحیح

کمپین کشوری نمک (شامل عکس ، پوستر ، بسته آموزشی و ....    )


کمپین ۱، ۲، ۳ غذای سالم

 

خطرات مصرف نمک زیاد