مناطق تحت پوشش واحد بهداشت حرفه ای شهرستان کرمانشاه:

نقشه کرمانشاه

 

اهم مسیرها و مناطق دارای تمرکز کارگاهی تحت پوشش واحد سلامت حرفه ای شهرستان کرمانشاه:

1- شهر صنعتی کرمانشاه و مسیر جاده سننندج ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  ) لطفا" از مروگر گوگل کروم یا موزیلا استفاده نمایید

2-شهرک صنعتی فرامان ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )

3-شهرک صنعتی بیستون ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )

4-کوره های آجر پزی منطقه کهریز( مشاهده روی نقشه پارسی جو گوگل مپ  )

5-جاده اسلام آباد غرب ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )

6-جاده سراب نیلوفر و کوزران ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )

7-منطقه کارگاههای خدماتی دیزل آباد ودولت آباد ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )

موقعیت مکانی