درباره شماره تماس سامانه مدیریت ارتباطات مردمی 190

سامانه مدیریت ارتباطات مردمی ستاد فوریتهای سلامت کار با شماره تلفن رایگان 190 بصورت شبانه روزی پاسخگوی شکایات شما عزیزان درزمینه های زیر می باشد:
درباره شماره تماس سامانه مدیریت ارتباطات مردمی 190
موراد مربوط به سلامت کار وسلامت شغلی  شامل موراد زیر است:
عدم وجودبرچسب روی ظروف موادشیمیایی درکارگاهها وکارخانجات –عدم رعایت اصول بهداشت محیط کاردرکارگاهها وکارخانجات وکارباموادشیمیایی خطرناک درشرایط غیربهداشتی-عدم انبارداری صحیح مواد شیمیایی درمحیط کارو وجودانبارهای غیر ایمن درسطح شهر-عدم انجام معاینات کارگری توسط کارفرما –وقوع بلایای طبیعی وحوادث غیرمترقبه وایجاد مشکلات بهداشت محیطی درمحل
سامانه 190