فرمهای بهداشت حرفه ای

فرمها

 

فرم های ویژه بازرسی بهداشت حرفه ای:

فرم بازدید کارگاهی چند واحدی فرم بازدید کارگاهی چند واحدی

 فرم های ویژه معاینات سلامت شغلی وطب کار بهداشت حرفه ای:

فرم پرونده پزشکی شاغل(فرم معاینات سلامت شغلی مصوب وزارت بهداشت) فرم پرونده پزشکی شاغل(فرم معاینات سلامت شغلی مصوب وزارت بهداشت)

 فرم های ویژه طرح کاهش وکنترل بیماری سیلیکوزیس:

فرم شماره 1 معاینه کارگران در معرض سیلیس فرم شماره 1 معاینه کارگران در معرض سیلیس  (تکمیل کننده:پزشکان عمومی)

فرم شماره 2 معاینه کارگران در معرض سیلیس فرم شماره 2 معاینه کارگران در معرض سیلیس (تکمیل کننده: پزشک متخصص)

فرم ارجاع به متخصص فرم ارجاع به متخصص

  فایل اکسل گزارش حوادث محیط کار فایل اکسل گزارش حوادث محیط کار


چک لیست برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند چک لیست برنامه سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی پسماند