برخی ازطرحهای عملیاتی درد ست اقدام واحد بهداشت حرفه ای:

 

 ردیفنام طرح
        مسئول طرح در شهرستان کرمانشاه       
1
هدفمندنمودن بازرسی بهداشت کارخانم مهندس طهماسیان
2
 شرایط جوی محیط کارخانم مهندس طهماسیان
3
 کنترل سیلیس درمحیط کارخانم مهندس عسگری
4
مقابله با صدا  در  محیط کار آقای مهندس کاظمی
5
 کارگاههای خدماتی آقای مهندس کاظمی
6
 عوامل شیمیایی محیط کارخانم مهندس ویسی
7
 پرتوها درمحیط کارخانم مهندس ویسی
8
کنترل مواجهه شاغلین با سرب در محیط کار آقای مهندس بشارتی پور
9
 ساماندهی شرایط بهداشتی معادن آقای مهندس بشارتی پور
10
 ارگونومی درمحیط کار خانم مهندس امیری
11
 معاینات شغلی
 خانم مهندس امیری
12
کنترل پسماندها درمحیط کار آقای مهندس نصوری
13
 کمیته بیمارستان +طرح پرستاران آقای مهندس نصوری
14
کاهش و حذف آزبست از محیط های کار
خانم مهندس قبادی
15
 بهداشت کشاورزیآقای مهندس اختیاری
16
 ساماندهی روشنایی در محیط کارآقای مهندس امیدیان
17
 کنترل جیوه در محیط کارخانم مهندس فرجی
18
 تشکیلات بهداشت حرفه ایخانم مهندس فرجی
19
مشاغل خانگی
 20سلامت کاردرخبازیهاآقای خالوندپور