شرح وظایف کاردان ها وکارشناسان بهداشت حرفه ای در مراکزشهری:

-بازرسی و بازدید از کلیه کارگاههای موجود در منطقه تحت پوشش و تشکیل پرونده جهت کلیه کارگاه های مزبور.
2-تکمیل پرونده پزشکی شاغلین و انجام معاینات دوره ای با همکاری پزشک مرکز جهت پیشگیری از بیماری های ناشی از کار.
3-نظارت و پیگیری در خصوص اصلاح شرایط محیط کار و حذف و کنترل عوامل زیان آور.
4-پیگیری و نظارت جهت تامین تسهیلات و تاسیسات بهداشتی مناسب کارگاه ها مطابق با ضوابط آیین نامه تسهیلات و تاسیسات بهداشتی کارگاه ها.
5-شرکت در طرح تشدید (بازدید از کارگاه ها در ساعات غیر اداری).
6-سنجش عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار از قبیل صدا و روشنایی.
7-معرفی کارفرمایان متخلف از قانون کار به شورای حل اختلاف ویژه دانشگاه.
8-آموزش اصول و موازین بهداشت حرفه ای به کارفرمایان و کارگران جهت تغییر رفتار آنها و نهایتاً ارتقاء سطح سلامت شاغلین.
9-نظارت بر استفاده کارگران از لباس کار و وسایل حفاظت فردی مناسب و متناسب با نوع کار.
10-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم.