شرح وظایف کاردان ها وکارشناسان بهداشت حرفه ای در مراکز روستایی:

-بازرسی و بازدید از کلیه کارگاههای موجود در منطقه تحت پوشش و تشکیل پرونده جهت کلیه کارگاه های مزبور.
2-تکمیل پرونده پزشکی شاغلین و انجام معاینات دوره ای با همکاری پزشک مرکز جهت پیشگیری از بیماری ناشی از کار.
3-نظارت و پیگیری در خصوص اصلاح شرایط محیط کار و حذف کنترل عوامل زیان آور.
4-پیگیری و نطارت جهت تامین تسهیلات و تاسیسات بهداشتی مناسب کارگاه ها مطابق با ضوابط آیین نامه تسهیلات و تاسیسات بهداشتی کارگاه ها.
5-اجرای برنامه های بازآموزی جهت بهورزان و آموزش و اجرای طرح ها و برنامه های جدیدی نظیر طرح بهداشت کشاورزان و طرح معادن.
6-اجرای طرح بقا(طرح بهداشت قالی بافان) از طریق بازدید و بازرسی از کارگاه های قالی بافی و بهسازی شرایط محیط کار آنها.
7- پایش خانه های بهداشت و پیگیری انجام معاینات کشاورزان توسط بهورزان و همکاران پزشک جهت پیشگیری از بیماری های ناشی از کار کشاورزی.
8-اجرای طرح بهداشت کشاورز در 2 بخش صنعتی و سنتی.
9-بازدید از معادن موجود در منطقه و پیگیری در جهت رفع نواقص بهداشتی محیط کار.
10-نظارت بر تامین آب آشامیدنی کارگاهها از طریق نمونه برداری آب.
11-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین.