مراحل دریافت یا تمدیداعتبارکارت تندرستی پیشه وران ومتصدیان مرکز تهیه وتوزیع مواد غذایی و اماکن عمومی :

کارت بهداشت پیشه وران

1-مراجعه پیشه وران ومتصدیان به واحد بهداشت محیط نزدیکترین مرکزبهداشتی درمانی محل.
2-معرفی پیشه وران ومتصدیان توسط واحد بهداشت محیط به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت جهت انجام معاینات پزشکی و ارجاع جهت آزمایشات لازم .
3- مراجعه پیشه وران ومتصدیان به آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت جهت انجام آزمایشات ودریافت نتیجه.
4-مراجعه به پزشک جهت کنترل نتایج آزمایشات وبررسی وضعیت سلامت پیشه ور.
5-در صورت تایید سلامت فرد ،ارجاع پیشه ور به متصدی صدورکارت مرکز .
6-پرداخت مبلغ 50000ریال توسط متصدی ،بابت صدورکارت.
6-صدور کارت توسط متصدی صدور کارت مرکز ومهر وامضاء نمودن کارت توسط  پزشک مرکز خدمات جامع سلامت.