آییـن نامه ها ودستـور العمل ها مرتبط با واحد بهداشت محیط:

 

آییـن نامه ها ودستـور العمل آیین نامه ها و دستورالعمل بهداشتی
 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قانون مدیریت پسماند

  1. آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند
  2. آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
  3. دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و ضوابط واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی
  4. راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه دستگاه های غیرسوز بی خطرساز پسماند پزشکی
  5. ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
  6. دستورالعمل نحوه تکمیل و ارایه اظهارنامه بی خطرساز پسماند عفونی و تیز و برنده
  7. دستور کار یکسان سازی " ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته"
  8. راهنمای مدیریت پسماند پزشکی در شرایط اضطراری
  9. راهنمای جیوه

///////////////////////////////////////////////