روند پیگیری گزارشات مردمی درخصوص تخلفات بهداشتی:

پیگیری گزارشات مردمی درخصوص تخلفات بهداشتی

1-تحویل گزارش کتبی اشخاص به مراکز شهری یا روستایی یا گزارش کتبی و یا تلفنی مردم به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه(شماره تلفن 37277973متعلق به واحد بهداشت محیط شهرستان  کرمانشاه بوده ودر ساعت اداری جوابگویی به گزارشات مردمی از طریق این شماره تلفن انجام می شود ودر ساعات غیر اداری تلفن مذکور جهت دریافت و ثبت گزارشات مردمی روی پیامگیر قرار داده می شود)
2-پیگیری گزارش مردمی توسط کارشناسان ستادی واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ویا کارشناسان مستقر درمراکز 
خدمات جامع سلامت منطقه.
3-در صورت مشاهده تخلف،برخورد قانونی با متخلفین طبق مقررات آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
4-ارجاع برخی از شکایات به ادارات وارگانهای ذیربط مانند شهرداری،دامپزشکی و...
*توجه:مواردی نظیر تخلف متصدیان مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی،مشکلات مربوط غیربهداشتی بودن دفع زباله،مشکلات مربوط به سگهای ولگرد،نگهداری دام وطیور در مناطق شهری ،آلودگی یا شکستگی شبکه آب شرب ویا مشکلات مربوط به میزان کلر باقیمانده آب شرب و... از طریق واحد بهداشت محیط پیگیری گردیده وموارد غیرمرتبط با شرح وظایف واحد بهداشت محیط به به واحدهای ذیربط ویا سایر ادارات مربوطه منعکس خواهد گردید.