درباه مجمع خیرین سلامت:

خیرین سلامت

نقش واهمیت مشارکتهای مردمی دراهداء محل احداث ،ساخت وتکمیل طرح های مراکز بهداشتی درمانی وسایر مشارکت های مردمی درارائه خدمات بهداشتی درمانی برکسی پوشیده نیست وتاکنون خیرین سلامت کرمانشاه مکان های زیادی را جهت احداث مراکز بهداشتی و خدمات جامع سلامت اهداء نموده اند.


برای مشاهده فهرست مکان های اهداء شده و اسامی برخی از خیرین سلامت کرمانشاه
لطفا" اینجا کلیک کنید

 

مشارکت همه برای تامین سلامت ضروری است

اخبار ومطالب مرتبط:
فهرست مکان های اهداء شده واسامی برخی از خیرین سلامت کرمانشاه
مجمع خیرین سلامت استان کر مانشاه

اجتماعی شدن سلامت؛ رویکردی نوین برای تامین مشارکت مردم