درباره هفته بهداشت مدارس:

18تا ۲۵ فروردین ماه هفته بهداشت مدارس گرامی باد...

احترام و تشویق به موقع، موجب رشد شخصیت و استعداد کودک و توهین و تنبیه بدنی مانع رشد شخصیت و فراگیری کودک می شود.

بنیان بسیاری از  رفتارهای تاثیر گذار بر سلامت و شیوه زندگی افراد در سنین دانش آموزی نهاده می شود.

جایگاه مدرسه به عنوان یک نهاد موثر در حرکات اجتماعی، این امکان را به محلی مناسب برای اجرای بسیج ها و ترویج شیوه های سالم زندگی در سطح جامعه مطرح می سازد.

دانش آموزان می توانند تاثیرات شگرفی در نهاد خانواده و جامعه داشته باشند.

ارتقای آگاهی و بهبود نگرش و عملکرد آنها می تواند به بروز تغییرات مثبت در اطرافیان آنها منجر گردد.

به دانش آموزان باید به چشم پیام آوران سلامت نگریست که می توانند نقشی فعال در ارتقای سلامت جامعه ایفا نمایند.