درباره پایگاه سلامت شهری بلوارطاقبستان و خدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:

 
آدرس : کرمانشاه ، بلوار طاقبستان ،

شماره تلفن تماس :   
 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین پایگاه:

واحدبهداشت خانواده

واحدبهداشت محیط

واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی