درباه پایگاه سلامت شهری شهرک بسیج (کیهانشهر)

       
آدرس : کرمانشاه ، شهرک کیهانشهر،میدان شهید نصوری ،بلوار اندیشه ،کوی کیهان آزادی ،  کد پستی ده رقمی:  6715697448   و    6715697449
       

شماره تلفن تماس :   38330679- 083   
 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی