پایگاه شهری ضمیمه شهرک شهید باهنر

آدرس : کرمانشاه  ، جاده سنندج ، شهرک شهید باهنر ، ایستگاه 5کد پستی ده رقمی       6714886187    :
            
شماره تلفن تماس :    34262688- 083  

 تعداد خانه بهداشت : 4 واحد + پایگاه ضمیمه شهید باهنر 
   
  

 
 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی (ماما طرح بیمه روستایی)
 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:
 پزشک عمومی(پزشک خانواده)
 دندانپزشکی
داروخانه
تزریقات وپانسمان