پایگاه خدمات جامع سلامت شهری ضمیمه کوزران

آدرس : شهرستان کرمانشاه ، کوزران ،بلوار امام خمینی(ره) ،روبروی بانک کشاورزی

کد پستی ده رقمی : 6768137166

تلفن تماس :34662184 -083