درباره پایگاه سلامت شهری ضمیمه ماهیدشت

آدرس: شهرستان کرمانشاه ، بخش ماهیدشت، شهر ماهیدشت ، داخل محدوه مرکز خدمات جامع سلامت ماهیدشت
  
 
شماره تلفن تماس:   346222028-083