درباره پایگاه سلامت شهری امام خمینی(ره) و خدماتی که دراین پایگاه ارائه می گردد:

  پایگاه خدمات جامع سلامت شهری امام خمینی(ره)
آدرس : کرمانشاه ، بلوار نقلیه ،جنب بیمارستان امام خمینی  (ره ) ، کد پستی ده رقمی: 6718743158
  
شماره تلفن تماس : 37285054-083  

 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین پایگاه:

واحدبهداشت خانواده

واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون

واحد مامایی