درباره خانه بهداشت حاج بهمنی

    
  
نام روستای اصلی:   حاج بهمنی
   
آدرس خانه بهداشت:   کرمانشاه ، کیلومتر 6جاده سنندج ، مقابل ایران گاز  ، انتهای خیابان دوم ، جنب مسجد ، روستای حاج بهمنی
      
کد پستی:   6738134139
     
شماره تلفن تماس با خانه بهداشت :   2242479 - 0831
   

اسامی روستاهای قمر این خانه بهداشت:  پیر حیاتی ، شهرک صنعتی جاده سنندج